BRC Food 6 Farkların Türkçe Çevirisi


BRC Food 6. versiyondaki değişikliklerin BRC tarafından yayınlanan açıklamasını daha önce bloğumda yayınlamıştım. Daha önce de söylediğim gibi tüm detayları içeren bir doküman değildi. Ama ana hatların çizilmesi için mutlaka faydalı olacaktır. Çalışkan bir arkadaşım olan GÜRAY ZOMP dokümanın maddelerdeki değişiklikleri içeren bölümünü çevirmiş ve paylaşmam için bana ulaştırdı. İçeriği pdf dosyası olarak yazının sonuna ekledim. Kendisine teşekkür eder, çeviriyi ilginize sunarım:

“Bölüm 1-Üst Yönetim Taahhüdü  

Bölüm yeniden düzenlendi ve şimdi bazı gereklilikler içermektedir. Örneğin ; organizasyonel yapı (1.2), kalite politikası açıklaması (1.1.1). şirket politikası arasındaki bağlantı , politikaya ulaşmada hedeflerin düzenlenmesi,sonuçların ölçülmesi ve yönetimin denetim işlemlerinin gözden geçirilmesi 1.1-1.3 arasındaki gerekliliklerde yapılmıştır.

Yeni madde 1.10;yinelenen sorunların ,sık denetimlerde arttığı görülmüş ve bu uygunsuzlukların altında yatan sebepleri göstermede kullanmak için düzenlenmiştir.

Bölüm 2 –Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi –HACCP

Bu bölümün asıl gereklilikleri Codex Alimentariusa dayandırılmıştır ve değişmemiştir.

Burada ön gereksinim programları (2.2) için yeni bir gereklilik vardır ve bu bölüm için istisnadır. Bu HACCP işlemi ile ön gereksinim programları arasındaki bağlantıyı göstermektedir. Bu gereklilik mevcut programların dökümante edilmesi ve yapılan kontrollerin ön gereksinimlerinin doğrulanmasını içermektedir.

Bölüm 3- Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi  

Bölüm, bazı başlıkların 1. bölüme transferiyle,müşteri odaklılığın çıkarılması ve uygun olmayan ürünlerin kontrolünün dahil olmasıyla yeniden düzenlenmiştir.

İç denetim(3.4) gereklilikleri işlem/çevre denetimini 3.4.4 başlığını içerek şekilde genişletilmiştir ve devam eden prosesin çevresinin değerlendirilmesine daha fazla önem vermiştir.

Tedarikçi ve hammadde kabulü ve performansın izlenmesi (3.5) bu bölümde yer alan önemli bir noktadır. Burada hammaddelerin risk değerlendirmesinin(3.5.1.1.) hammadde tedarikçilerinin kabulü ve örnekleme sistemlerinin kurulması temel alınarak dökümante edilmesi gerekmektedir. Hammadde tedarikçileri (3.5.2) için bölüm 3.5 teki gereklilikler tedarikçi hizmetlerinin yönetiminden(3.5.3) ayrılmaktadır. Yeni bölüm ise dış kaynaklı işlemlerin yönetimini(3.5.4) içermektedir. Bu, diğer fabrikalarda üstlenilen örneğin süttozunun toplanması(aglomerasyonu) veya peynirin olgunlaşması gibi prosesin ara bölümlerini içermektedir ve müşterilerine şeffaflık sağlamaktadır.

Bu versiyon düzeltici faaliyetler (3.7) ve şikayetlerin ele alınması (3.10) gibi konularda kök nedenlerin sağlanması gerekliliklerini içermektedir.

İzlenebilirlik (3.9)  için tek değişiklik zamanla ilgilidir ve 4 saatte tam izlenebilirliğe ulaşılmalıdır. Bu, bir geri çağırma durumunda bilgiye çabuk ulaşabilmeyi sağlamaktadır. Uygulamada denetçiler seçilen ürünle ilişkili proses kayıtlarının gözden geçirilmesi için izlenebilirlik uygulamalarını kullanmaktadır.

Ürünü geri çağırma (3.11.4) durumunda belgelendirme kuruluşu 3 gün içinde bilgilendirilmelidir. Bu herhangi bir olayda yeniden gözden geçirmeyi ve müşterilere tam bir güven sağlamaktadır.

Bölüm 4-Fabrika alanı standartları

Fabrika alanı güvenliği standartların dünyaya yayılmasıyla birlikte özellikle de Amerika’ya ihraç edilen ürünlerde daha büyük bir öneme ulaşmıştır. Dökümante edilmiş güvenlik düzenlemeleri risk değerlendirmesi (4.2.1) güvenlik risklerinin yeterince belirlenmesini içermektedir.

Yüksek risk/yüksek dikkat – Standart, karar ağacı ve yeni kılavuz yardımıyla nerede yüksek risk ve/veya yüksek dikkat alanlarının gerekli olduğunu açıklığa kavuşturmaya çalışmıştır ve tutarlı bir yorum sağlama niyetindedir. Yüksek dikkat alanlarının gereklilikleri, özellikle soyunma odalarının(4.8.4) gözetimiyle ve yüksek dikkat alanlarıyla düşük risk alanları(4.3.5) arasındaki ayrılmayla artırılmıştır. Bu, yüksek dikkat gerektiren ürünlerin patojen riskinden korunmasının kontrolünü sağlamayı amaçlamaktadır. Her iki durumda da risk değerlendirmesi, maddelerin sağlanmasında tatminkar bir bölümü oluşturmaktadır.

Yerleşim,ürün akışı ve ayırma(4.3) bölümü gereklilikleri, fabrika alanı planının farklı risk bölgelerini(4.3.1) göstermesiyle ve proses ve personel akışının birleştirilmesiyle genişletilmiştir. Bu, proses akışının düzenlenmesini, potansiyel çapraz bulaşma noktalarının belirlenmesini ve çevre kontrol işleminin uygun seviyelerini desteklemektedir.

Bina yapısı (4.4) özetlenmiştir ama fabrika yapılarının beklentileri 5. Versiyondakine göre değişmemiştir.

Risklerin tanımlanması, su kontaminasyonu ürün güvenliğinde rol oynamaktadır ve su sistemi planı gerekmektedir(4.5.2). Bu, su örnekleme noktalarının açıklanmasında ve suyun gerekli olduğu işlem alanlarının belirlenmesinde kullanılmalıdır.

Personel tesisleri(4.8), yüksek dikkat(4.8.4) ve yüksek risk(4.8.5) gerekliliklerinin tesislerdeki değişimi, tutarlı bir yaklaşım sağlamayı ve kurulmuş endüstrinin en iyi uygulamalarını yansıtmak için daha da detaylı hala getirilmiştir.

Ürünlerde olabilecek fiziksel ve kimyasal kontaminasyon(4.9) risklerinin yönetimi ve yabancı maddelerin bulunması ve uzaklaştırılması (4.10) konularının standartta her zaman büyük bir önemi vardır. 6. Versiyonda bu gereklilikler tutarlı bir yaklaşım sağlamak için genişletilmiştir. Özel maddeler, kontaminasyonun uzaklaştırılması için uygun farklı teknolojilerdeki ve farklı maddelerdeki risk yönetimini yansıtmaktadır. Ürün çeşidine bağlı olarak üstlenilen bazı gereklilikler uygulanmayabilir.

Temizlik ve bakım işleri ve hijyen (4.11) büyük önem gerektiren ve ilk muayenenin belirlendiği  bir alandır ve sertifika edilmiş fabrika alanlarındaki müşteri denetimlerinin çeşitlilik gösterdiği bir alandır. Denetimler genellikle hat değiştirme temizliğinin gözlenmesi içerecektir ve denetleme için ekipmanların sökümü üretim olumsuz etkilemeyecek yerlerde yapılmalıdır. Temizlik standartlarının açıklanması ve özel riskler için uygunluğunun doğrulanması gerekmektedir(4.11.2). yeni bölüm 4.11.3 te kaynaklar ve temizlik planı yapılmalıdır. Yeni daha detaylandırılmış gereklilikler yerinde temizleme sistemlerini(CIP 4.11.6) içermektedir. Örneğin süt fabrikaları gibi sıvı işleyen fabrikalarda kullanılmalıdır.

Hayvan yemi olarak kullanılan ‘atık’ gıdaların kullanımıyla ilgili yasal gerekliliklerin arttırılmasının kabuluyle (4.12.3 yeni gereklilik) hayvan yemi ürünlerin doğru kullanımının sağlanması eklenmiştir.

Pest kontrol bölümü, fabrikalar tarafından yapılan pest kontrollerinin fabrikaların beklentileri üzerinde büyük bir açıklık sağlaması için tekrar düzenlenmiştir(4.13.2). burada yoğun pest kontrol araştırmalarıyla ilgili yeni bir gereklilik vardır(4.13.8). rutin pest kontrol ölçümlerine ilaveten pest kontrol programıyla genel bir bakış sağlamıştır.

Depolama için(4.14) ve sevkiyat ve taşıma için(4.15) gereklilikler iki bölüme ayrılmıştır ve sevkiyat ve araç kontrollerinin yönetimine daha fazla detay eklenmiştir. Fabrikanın kapalı depolama tesisleri firmanın kendisinin olmalıdır veya ana fabrikanın50 km dışında olmamalıdır. Bu ürünlerin depolama sırasında risk altında olmamasını sağlamak içindir.

Bölüm 5 – Ürün Kontrolü

Ürün tasarımı ve geliştirilmesi (5.1) ,geliştirme işlemi sırasında üretim tesislerine farkında olmadan yeni tehlikeler getirilmemesinin sağlanması için revize edilmiştir. Ürünlerin geliştirilmesi kılavuzunda (5.1.1) ve HACCP takım lideri tarafından yeni ürünlerin bitirilmesine (5.1.2) yeni tehlikelerin kontrolunun sağlanması eklenmiştir.

Alerjenler kuzey Amerika ve avrupada ürünlerin geri çağırılmasına sebep olmaya devam etmektedir. Standardın bu alanında bazı ana sebeplerin tamamen belirlenmesinin sağlanaması revize edilmiştir. Risk değerlendirmesi yaparken kontrollerin listesinin göz önüne alınması(5.2.3) ve tanıtılan alerjen kontrol prosedürleri(5.2.4) genişletilmiştir. Yeni bölümde, ürünler değişirken alerjenik maddelerin uzaklaştırılması için yapılan temizleme yöntemlerinin geçerliliğinin olması(5.2.8) ve ürün değişimi ve etiket kontrollerinin(5.2.10) yapılması sağlanmıştır. Burada üretim personeline konuyu anlamak için genel bir alerjen bilinci eğitimi(5.2.9) verilmesi zorunluluk olmuştur. Çapraz bulaşmayı engellemenin mümkün olmadığı yerlerde yasal veya endüstriyel kılavuzlarda kullanılan yönergelere uygun olarak ürünlerin üzerine uyarı ifadeleri eklenmiştir.

Burada birincil tarım ürünleri için artan sayılarda güvence şemaları vardır ve bunlar ambalaj muhafaza zinciri değerlendirmelerinde ve işlem faaliyetleriyle ürün üzerinde yapılan iddialara izin vermek için gereklidir. Kimliği korunmuş maddeler bölümünde (5.3) ek denetimler için zorunluluklar ve önlenen  zorunluluklar genişletilmiştir ve özellikle de kapak güvence iddiaları yeniden adlandırılmıştır. Bu  hammaddelerin kaynağının doğrulanmasını(5.3.1) ,en az  6 ayda bir kütle denkliklerinin kontrol edilmesini (5.3.2.) ve ürün karıştırma risklerinin veya kimliğin zarar göreceği alanlar(5.3.3) kontrolü ve belirlenmesi için işlem akışının gözden geçirilmesini içermektedir.

Gıda ve temas halinde olduğu Ambalaj (5.4)  arasındaki etkileşimler gelişmekte olan bir gıda güvenliği sorunu olmuştur. Yeni gerekliliklerde (5.4.1), eski gerekliliklerdeki paketleme için uygunluk sertifikaları ve ürün özelliklerinin bilgisinin paylaşım zorunluluğu  ve doğru ambalaj kullanımıyla ilgili genişletmeler yapılmıştır.

Bölüm 6- İşlem Kontrolü

Operasyonların kontrolü (6.1) , üretim işleminin tariflere göre yönetilmesi ve işlem özelliklerinin sadece ürün güvenliğinin değil üretilen ürünün kalitesinin(6.1.1) de kontrolünün sağlanması için yeniden ifade edilmiştir. Yeni maddeye, başlamadan önce ve ürün değişikliklerinde(6.1.6) üretim hatlarının kontrol edilmesi ve doğru ambalajın kullanılması, ambalaj değişiklikleri ve hataları önlemek için kodlamanın dikkatli kontrol edilmesi(6.1.7) gerekliliği eklenmiştir.

Burada miktar kontrolü (6.2) veya kalibrasyon (6.3) gerekliliklerinde önemli değişiklikler yoktur.

Bölüm 7 – Personel

Standardın bu bölümü bazı yeniden adlandırmalarla basitleştirilmiştir. Acenteler tarafından sağlanan geçici işçilerin kullanımında son yıllarda önemli gelişmeler vardır ve denetçiler bu geçici personelin yeterince eğitilip eğilmediğini ve fabrika hijyen kurallarının farkında olup olmadığını sormaktadır. Eğitim(7.1) bölümünde, acentelerin eğittiği personelin(7.1.4) eğitim kayıtlarının alınması fabrikalar için gereklilik olmuştur.

Personel hijyeni(7.2) gereklilikleri daha açık hale getirmek için basitleştirilmiştir. Takı takılması örneğin yüzük veya bileklik takılmasına üretim alanlarında izin verilmemektedir.(7.2.1)

Sağlık taraması (7.3) gereklilikleri ,bazı ülkelerde mevcut olan kişisel gizlilik yasaları dikkate alınarak yeniden ifade edilmiştir(7.3.2).

Koruyucu kıyafet gereklilikleri büyük ölçüde değişmeden kalmıştır. Yüksek risk/yüksek dikkat gerektiren kıyafetlerde çamaşır(çamaşırhane) denetimi uygulanmalıdır.”

BRC 6 Farklılıklar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s